Amdanom – About us

Cafodd Susie Ennals ei hysbrydoli i sefydlu Côr Gobaith i ganu dros materion megis heddwch, cyfiawnder a’r amgylchedd ar ôl Fforwm Cymdeithasol Cymru a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn 2006. Er bod Susie’n gerddorol gyda phrofiad o ganu mewn corau – gan gynnwys Côr Cochion o Gaerdydd – dyma oedd y tro cyntaf iddi fentro i arwain côr.

Fel y gall holl aelodau Côr Gobaith dystio, roedd yn arweinydd penigamp ac fe aeth y côr o nerth i nerth o dan ei harweiniad. Mae hyn wedi parhau gyda Nest Howells wrth y llyw, yn arbennig felly o ran cynyddu’r caneuon Cymraeg yn ein casgliad. Rydym yn canu yn Gymraeg a Saesneg – a sawl iaith arall hefyd! Tra bod Susie yn dal yn aelod o Gôr Gobaith, mae hi bellach yn arwain ein cyfeillion Côr Heddwch Pales o Landrindod, Powys.

Caiff y côr ei redeg yn gydsyniol, a daw ein haelodau o gylch Aberystwyth a thu hwnt.

Inspired by Social Forum Cymru which took place in Aberystwyth in 2006, Susie Ennals started Côr Gobaith (which means choir of hope) to sing for peace, justice and environmental sustainability. Musical, well versed in choral singing and mobilised by having sung with the Côr Cochion from Cardiff, this was Susie’s first attempt at leading a choir as musical director.

As all members of Côr Gobaith will attest, she did a fine job and the choir went from strength to musical strength under her direction. This has continued with Nest Howells at the helm, especially helping us grow our Welsh repertoire. We sing in Welsh and English – and several other languages too! While Susie is still a Côr Gobaith member, she now leads our sister choir, the Pales Peace Choir, based near Llandrindod, Powys.

The choir is run consensually, and we attract members from Aberystwyth and further afield.

Nes daeth Cofid-19, roedd Côr Gobaith yn perfformio yng nghanol Aberystwyth yn ddi-eithriad ar Sadwrn ola’r mis, gan ganu dros y pethau sy’n bwysig i ni a chasglu arian i elusennau lleol a rhyngwladol. Byddem hefyd yn canu mewn nifer o ddigwyddiadau yn y cylch.

Ond rydym yn teithio hefyd a, dros y blynyddoedd, rydym wedi canu mewn amryw rali a phrotest ar draws y DU, gan gynnwys Faslane, Aldermaston, Caerdydd, Manceinion a Llundain, yn ogystal â gwyliau o bob math, megis El Sueño Existe, Women In Tune Festival, Raise Your Banners, Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen a’r Wyl Corau Stryd (ni drefnodd yr wyl honno yn Aberystwyth yn 2013).  

Yn un o aelodau gwreiddiol y Rhwydwaith Corau Ymgyrchu (Campaign Choirs), rydym wedi gweithredu gyda chorau eraill o dan y faner honno. Mae ffurfio cyfeillgarwch a phartneriaeth gyda chorau tebyg hefyd yn bwysig i ni, gan gynnwys:

Without fail (until Covid-19!), Côr Gobaith perform in the centre of Aberystwyth on the last Saturday of every month, singing for the issues we believe in, and collecting money for local and international charities. We also regularly sing at various local events.

We get around too and, over the years, have sung at various protests and demonstrations across the UK, including Faslane, Aldermaston, Cardiff, Manchester and London, as well as singing at all sorts of festivals such as El Sueño Existe, Women In Tune Festival, Raise Your Banners, the Llangollen International Eisteddfod and the annual Street Choirs Festival (which we hosted in 2013).  

We are active, founder members of Campaign Choirs network and have joined with other choirs in many actions under that banner. Forming partnerships and friendships with like-minded choirs is also important to us. These include:

Ers ei sefydlu yn 2006, mae Côr Gobaith wedi cynhyrchu dwy CD (manylion pellach ar y dudalen Gwrando).

Since forming in 2006, Côr Gobaith has produced two CDs (further details on the Listen page).

One thought on “Amdanom – About us

  1. Many apologies. We have not been keeping up with our website recently but are getting on top of it now! I’m presuming your email is no longer relevant. Carol Jenkins

Comments are closed.

%d bloggers like this: